Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du som kund hos Feline Holidays A/S (nedan syftar "Feline Holidays A/S", "oss", "vi", "vår", "våra" på Feline Holidays A/S) erbjuds säkerhet och vi gör därför allt i vår makt för att garantera skydd, en korrekt behandling och lagring av dina personuppgifter som du anförtror oss i samband med användning av våra webbplatser, och beställningen av semesterboende och resor.

Hela hanteringen av personuppgifter utförs av oss i enlighet med den danska lagen om skydd av personuppgifter och med EU:s Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
I det följande berättar vi hur vi behandlar och använder dina uppgifter när du besöker våra webbplatser och bokar semesterboende och resor hos Feline Holidays A/S.

Dataskyddsansvarig

Feline Holidays A/S är dataskyddsansvarig för behandlingen av personuppgifterna du anförtror oss.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via e-post på info@feline.dk eller skicka ett brev till följande adress: Feline Holidays A/S, Nygade 8B, 2:a våningen t.h., DK-7400 Herning, Danmark. Du kan också ringa oss på telefon +45 87 24 22 51.

Dina rättigheter

På grund av lagstiftade regler har du ett antal rättigheter vad gäller hur vi behandlar dina personuppgifter. De viktigaste av dessa rättigheter är:

 • Du har rätten att erfara hur vi bearbetar och använder dina personuppgifter.
 • Du har rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har hos oss om dig.
 • Du har rätten att få personuppgifter som är felaktiga rättade.
 • Du har rätten att få dina personuppgifter raderade.
 • Du har rätten att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, som du inte har samtyckt till det.
 • Du har rätten att invända mot individuella beslut baserade på automatisering.
 • Du har rätten att överföra dina personuppgifter (dataöverförbarhet).

Om du vill utöva dina rättigheter, skicka vänligen ett meddelande till oss på dataansvarlig@feline.dk. Observera att det i vissa fall är nödvändigt för oss att registrera och lagra ditt meddelande för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas.

Möjlighet till klagomål

Du kan när som helst invända mot registrering av dina personuppgifter hos vår dataskyddsansvarige med ett e-postmeddelande till: dataansvarlig@feline.dk.
Om du är missnöjd med hur invändningen hanteras, kan du därefter lämna in ett klagomål till den danska datainspektionen (Datatilsynet), som sedan granskar frågan och fattar ett beslut.

Definition av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av information som direkt eller indirekt kan kopplas till specifika personer. Detta kan t.ex. vara namn, telefonnummer, adress o.s.v.

Hur samlas personuppgifter in av oss?

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, men de flesta uppgifter tillhandahålls till oss direkt från dig.

Bokning av ett semesterboende eller en resa

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter i avtalsrättsliga sammanhang. Syftet med insamlingen av personuppgifter är att genomföra och hantera din bokning.

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Eventuell ålder hos de övernattande gästerna
 • IP-adress

Din IP-adress kommer endast att registreras för att hitta och korrigera eventuella fel. IP-adressen raderas automatiskt 30 dagar efter registreringen.

Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till den byrå eller samarbetspartner som ansvarar för semesterboendet eller resan du har bokat. Överföringen av data tjänar till att genomföra bokningen. Om några frågor uppstår i samband med din bokning använder vi dina personuppgifter för att ta kontakt med dig.

De personuppgifter du anförtror oss i samband med bokning av semesterboendet eller resan kommer inte att överföras till tredje land.

Anonymisering av personuppgifter

Alla personuppgifter vi tar emot kommer därefter användas i anonym form för intern statistisk analys. Det betyder att alla uppgifter som kan associeras med din person kommer att raderas. Vi kan då t.ex. se hur många bokningar som gjorts av kunder i Danmark i ett visst land eller område, men vi har ingen möjlighet att veta vilka dessa kunder är.
Vi anonymiserar personuppgifter enligt följande:

 • Genomförda och avbokade bokningar kommer att anonymiseras tre år efter avresedagen.
 • Ej genomförda bokningar anonymiseras 14 dagar efter registrering.

Kreditkortsuppgifter

När och varför frågar vi om dina kreditkortsuppgifter?

När du genomför en bokning hos oss kan du bli ombedd att lämna dina kreditkortsuppgifter. Dessa uppgifter används för följande ändamål:

 • Utfärdandet av en säkerhet för betalningen av bokningen i händelse av att du inte betalar, utan att före det ha avbokat bokningen,
 • Betalning av avgiften i samband med avbokningen.

Vilka uppgifter samlas in av oss?

Vi samlar in ditt namn och dina kreditkortsuppgifter.

Behandling av dina uppgifter

De uppgifter vi samlar in (namn och kreditkortsuppgifter) är registrerade och förvarade av en certifierad samarbetspartner.

Tillgång till kreditkortsuppgifter

Vi har ingen åtkomst till kreditkortsuppgifter som du anförtror oss i samband med en bokning. Men vi har en nyckel som gör det möjligt för oss att debitera medel från kreditkortet. Detta gör vi dock endast vid utebliven betalning utan föregående avbokning eller vid avbokning mot avgift.

Presentkort

Vilka uppgifter samlas in av oss?

I samband med beställningen av presentkort begär vi olika personuppgifter i avtalsrättsligt intresse. Syftet med att samla in dessa personuppgifter är att kunna genomföra köp och senare inlösen av presentkortet.
Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Mottagarens namn
 • Mottagarens adress
 • Eventuellt ett meddelande till mottagaren av presentkortet
 • Köparens namn
 • Köparens telefonnummer
 • Köparens e-postadress
 • Köparens adress

Behandling av dina uppgifter

Vi registrerar och lagrar dina uppgifter i upp till fyra år från datumet för utfärdandet av presentkortet.

Anonymisering av personuppgifter

Vi anonymiserar dina uppgifter senast fyra år efter datum för utfärdandet av presentkortet. Syftet är att skapa interna statistiska analyser. Det innebär att alla uppgifter som kan kopplas till mottagaren och köparen kommer att raderas.

Vi kan t.ex. se hur många presentkort som har sålts, men vi har ingen möjlighet att se vem som köpt eller tagit emot dem.

Kreditkortsuppgifter

Vid köp av ett presentkort begär vi dina kreditkortsuppgifter för att kunna debitera det belopp för vilket du köpte presentkortet. Se avsnittet "Kreditkortsuppgifter" ovan för närmare information om hur dina kreditkortsuppgifter behandlas av oss.

Nyhetsbrev

Vilka uppgifter samlas in av oss?

Vi skickar nyhetsbrev till kunder som önskar ta emot dessa med legitimt intresse. För detta ändamål samlar vi in följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Eventuellt namn

Behandling av dina uppgifter

Vi beställer utskicket av nyhetsbreven hos vår samarbetspartner Campaign Monitor.

Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

Campaign Monitor lagrar uppgifterna i datacenter som finns på olika platser runt om i världen, inklusive USA. Vi har tecknat avtal med Campaign Monitor för att säkerställa att den danska persondatalagen efterföljs.

E-postmeddelanden och allmän kontakt med kundcenter

Vilka uppgifter samlas in av oss?

Du har möjlighet att skicka ett e-postmeddelande med en fråga eller en förfrågan till vårt kundcenter. Du kan också fylla i ett formulär om du har frågor om ett visst specifikt semesterboende eller en viss specifik resa. Det är ett legitimt intresse.

När du skickar ett e-postmeddelande samlar vi in din e-postadress och de personuppgifter som följer av e-postmeddelandet. Det handlar vanligtvis om dina kontaktuppgifter.

Om du fyller i ett formulär lagrar vi ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress och frågan du ställde.

I båda fallen är syftet med denna uppgiftsinsamling att behandla din förfrågan och kunna kontakta dig i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Behandling av dina uppgifter

Vi beställer behandlingen av korrespondensen av vår samarbetspartner HelpScout. HelpScout följer föreskrifterna för behandling av uppgifter som har avtalats mellan USA och EU (Privacy Shield). Vidare har vi tecknat ett avtal för att säkerställa att den danska persondatalagen efterföljs.

Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

HelpScout lagrar uppgifter i datacenter som finns på olika platser runt om i världen, inklusive USA. Det handlar därmed om en överföring av personuppgifter till tredje land.

E-postmeddelanden och direktkontakt med specifika medarbetare

Vilka uppgifter samlas in av oss?

Vi registrerar din e-postadress och även de personuppgifter du lämnat i samband med din fråga eller förfrågan. Det kan till exempel vara dina kontaktuppgifter. I de fall där din förfrågan handlar om möjligheten att hyra ett semesterboende, skickar de anställda vidare dina personuppgifter, samt önskemål om semesterboende till vårt kundcenter. Din förfrågan behandlas därefter av kundcentret i det system som används där (se avsnittet ovan).

Behandling av dina uppgifter

Vi beställer behandlingen av korrespondensen av vår samarbetspartner Microsoft. Microsoft följer föreskrifterna för behandling av uppgifter som har avtalats mellan USA och EU (Privacy Shield). Vidare har vi tecknat ett avtal för att säkerställa att den danska persondatalagen efterföljs.

Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

Microsoft lagrar uppgifter i datacenter som finns på olika platser runt om i världen, inklusive USA. Det handlar därmed om en överföring av personuppgifter till tredje land.

Personlig och telefonkontakt

Vilka uppgifter samlas in av oss?

Vi registrerar de personuppgifter du lämnat i samband med din fråga eller förfrågan. Det kan till exempel vara dina kontaktuppgifter.

Behandling av dina uppgifter

Om du har angett en e-postadress och din förfrågan gäller möjligheten att hyra ett semesterboende eller boka en resa, skickas dina personuppgifter och önskemålen om semesterboende / resor vidare till vårt kundcenter. Din förfrågan behandlas därefter av kundcentret i det system som används där (se avsnittet "E-post och formulär (kundcenter)"ovan).

Om du inte har en e-postadress och du kontaktar oss personligen eller via telefon, genomför vi bokningen för att hjälpa dig. I det avseendet samlar vi in samma personuppgifter (med undantag av e-postadressen) som i avsnittet "Bokning en semesterboende eller resa" ovan.

Säkerhetskopia

Av vilka uppgifter har vi en säkerhetskopia?

Vi har en fullständig kopia av alla uppgifter i flera versioner. Detta sker för att säkerställa att vi när som helst kan återskapa uppgifter som eventuellt har gått förlorade, till exempel på grund av ett maskinvarufel.

Behandling av dina uppgifter

Våra säkerhetskopior lagras hos en samarbetspartner i Danmark.

Användarprofil

Vilka uppgifter samlas in av oss?

Du kan logga in på våra portaler med hjälp av din inloggningsinformation på Facebook. Syftet med inloggningen är att spara och dela med andra semesterboende och / eller resor som du väljer som favoriter. Din inloggningsinformation på Facebook kommer att användas för att verifiera din identitet, så att vi kan visa dig rätt favoriter. Uppgifterna lagras hos oss – Facebook har ingen åtkomst till dem.

När du har loggat in begär vi ditt namn från Facebook och visar det på webbplatsen där du är inloggad. Ditt namn kommer bara att visas för dig när du är inloggad – för andra kommer ditt namn inte att visas.

Behandling av dina uppgifter

Dina favoriter och inloggningsuppgifter raderas automatiskt 18 månader efter din senaste inloggning. Dessutom kommer uppgifter raderas om du väljer att ta bort dig själv som användare från webbplatsen du har loggat in på.

Google Analytics

Vilka uppgifter samlas in av oss?

Vi använder Google Analytics för att analysera besök, statistiska data etc. i legitimt intresse. Vi kan sedan använda denna information för att förbättra våra webbplatser för en bättre användarupplevelse. De samlade uppgifterna innehåller även din IP-adress i anonym form.

Dessutom samlar vi in olika uppgifter i anonym form. Dessa är t.ex. uppgifter om vilken typ av enhet du använder (mobiltelefon, surfplatta eller dator), skärmstorlek, operativsystem, m.m.

Vi har bara möjlighet att se uppgifterna i en samlad och anonym form. Vi kan inte se IP-adresserna i Google Analytics och har därför ingen möjlighet att associera återstående uppgifter med en viss IP-adress.

Behandling av dina uppgifter

Din IP-adress kommer att skickas till Google tillsammans med resten av uppgifterna. Google följer föreskrifterna för behandling av uppgifter som har avtalats mellan USA och EU (Privacy Shield).

En del av de uppgifter som skickas till Google (uppgifter som är knutna till cookies, användar-ID och annons-ID) lagras hos Google i 26 månader. Därefter kommer de att raderas automatiskt.

Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

Google lagrar uppgifter i datacenter som finns på olika platser runt om i världen, inklusive USA. Det handlar därmed om en överföring av personuppgifter till tredje land.
Om du inte vill att Google Analytics hämtar in anonym information om din användning av någon av våra webbplatser eller andra webbplatser, kan du avmarkera detta alternativ. För det gå vänligen till denna webbplats.