Behandling av personuppgifter

Version 1.1
Det är viktigt för oss att du som kund hos Feline Holidays A/S (nedan syftar "Feline Holidays A/S", "oss", "vi", "vår", "våra" på Feline Holidays A/S) när vi gör vårt yttersta vid skydd, förvaring och lagring av personuppgifter som anges till oss i samband med användning av våra webbplatser och beställning av semesterboende och stuga.

Vi utför all hantering av persondata i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande regler, här nedan Dataskyddslagen (sedan ”Dataskyddsregler”).

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter när du besöker våra hemsidor och i samband med beställning av semesterboende och stuga hos Feline Holidays A/S.

Personuppgiftsansvarig

Feline Holidays A/S är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna du anger till oss.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via e-post på info@feline-holidays.se eller skicka ett brev till följande adress: Feline Holidays A/S, Nygade 8B, 2:a våningen t.h., DK-7400 Herning, Danmark. Du kan också ringa oss på telefon +45 87 24 22 51.

Dina rättigheter

Dataskyddslagen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till hur vi behandlar dina personuppgifter. De viktigaste rättigheterna är att:

 • Du har rätten att erfara hur vi bearbetar och använder dina personuppgifter.
 • Du har rätten att få tillgång till de personuppgifter vi har hos oss om dig.
 • Du har rätten att få personuppgifter som är felaktiga rättade.
 • Du har rätten att få dina personuppgifter raderade.
 • Du har rätten att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, som du inte har samtyckt till det.
 • Du har rätten att invända mot individuella beslut baserade på automatisering.
 • Du har rätten att överföra dina personuppgifter (dataöverförbarhet).

Om du önskar att använda dina rättigheter, ber vi dig att skicka din begäran till dataansvarlig@feline.dk. Vi uppmärksammar att i vissa fall måste vi registrera och spara din begäran för att säkerställa att dina rättigheter är uppfyllda.

Överklagan

Du kan när som helst överklaga behandlingen av dina personuppgifter till vår persondataansvarige via denna e-post: dataansvarlig@feline.dk.

Du kan även överklaga behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.

Definition av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är någon form av information som är direkt eller indirekt kopplade till vissa personer. Det kan vara exempelvis namn, telefonnummer, adress o.s.v.

Hur samlar vi in personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in om dig, samlas in från dig.

Bokning av ett semesterboende eller en resa

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Vi samlar in och behandlar nedanstående personuppgifter om dig som kund. Syftet med insamlingen av personuppgifter är att kunna utföra och administrera din bokning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtal om bokning med dig och den rättsliga grunden är under Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b.

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Eventuell ålder hos de övernattande gästerna
 • IP-adress

Din IP-adress registreras uteslutande med syfte att vi kan hitta och rätta till eventuella fel. IP-adressen raderas automatiskt 30 dagar efter registreringen.

Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till den byrå eller samarbetspartner som är ansvarig för ditt semesterboende eller stuga som du har bokat. Syftet är att genomföra bokningen. Om det uppstår frågor i samband med din bokning, använder vi dina personuppgifter för att kontakta dig.

Dina personuppgifter du anger i samband med en bokning kommer inte att föras över till tredje land.

Dessutom vidarebefordrar vi dina personuppgifter till våra personuppgiftsbehandlare som vår värd- och lagringsleverantör. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med vår personuppgiftsbehandlare för att se till att bestämmelserna om dataskydd följs.

Anonymisering av personuppgifter

Alla personuppgifter som anges till oss kommer därefter att användas, i anonym form, för interna statistiska analyser. Det innebär att alla data som kan hänvisas till dig som person, raderas. Till exempel kan vi se hur många bokningar kunder i Sverige har gjort i ett visst land eller område, men vi kan inte se vilka kunderna är.

Vi anonymiserar personuppgifter på detta sätt:

 • Genomförda och annullerade bokningar anonymiseras i 3 år efter avresedatumet.
 • Bokningar som inte är genomförda anonymiseras i 14 dagar efter registreringen.

Kreditkortsuppgifter

När och varför frågar vi om dina kreditkortsuppgifter?

När du bokar, ber vi dig ibland att ange dina kreditkortsupplysningar. De används till:

 • Att säkerställa betalning av bokningen i om du skulle utebli utan att ha annullerat bokningen.
 • Betalning av avgift i samband med annullering.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in ditt namn och dina kreditkortsuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtal om bokning med dig och den rättsliga grunden är under Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b.

Behandling av dina uppgifter

De uppgifter i samlar in (namn och kreditkortsuppgifter) registreras och sparat hos en certifierad samarbetspartner.

Tillgång till kreditkortsuppgifter

Vi har ingen tillgång till de kreditkortsuppgifter du anger i samband med en bokning. Däremot kan vi få tillgång till en nyckel som ger oss tillstånd att hämta pengar på kreditkortet. Detta gör vi endast vid uteblivning utan fregående annullering, eller om det tillkommer en annulleringsavgift vid uteblivning.

Presentkort

Vilka uppgifter samlar vi in?

I samband med beställning av presentkort ber vi dig om olika personuppgifter under kontraktsenligt intresse. Syftet är att vi kan behandla köpet och inlösen av presentkortet.

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Mottagarens namn
 • Mottagarens adress
 • Eventuellt ett meddelande till mottagaren av presentkortet
 • Köparens namn
 • Köparens telefonnummer
 • Köparens e-postadress
 • Köparens adress

Behandling av dina uppgifter

Vi registrerar och döljer dina uppgifter i upp till 4 år efter presentkortets utfärdande. Behandlingen är nödvändig i hänsyn till uppfyllnad av avtal om beställning av presentkort och rättlig grund är under Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, led b.

Anonymisering av personuppgifter

Vi anonymiserar dina uppgifter i maximalt 4 år efter presentkortets utfärdande. Syftet är att lagra interna statistiska analyser. Det innebär att alla data som kan hänvisas till mottagare och köpare, raderas.

Vi kan till exempel se hur många presentkort som blivit sålda, men vi har ingen möjlighet att se vem som har köpt eller tagit emot dem.

Kreditkortsuppgifter

I samband med köp av presentkort ber vi om dina kreditkortsuppgifter. Syftet är att vi han hämta det belopp du köpt presentkortet för. Vi hänvisar till avsnittet ”Kreditkortsuppgifter” här ovan, där du kan läsa mer om hur vi behandlar dina kreditkortsuppgifter.

E-post och allmän kontakt med kundcenter

Vilka uppgifter samlar vi in?

Du har möjlighet att skicka e-postmeddelande med frågor eller begäran till vårt kundcenter. Du har även möjlighet att fylla i ett formulär om du har frågor kring ett särskilt semesterboende eller stuga.

I båda fallen samlas din e-postadress och de personuppgifter in som kan framgå i förfrågan. Det kommer normalt att finnas i dina kontaktuppgifter.

Syftet med insamlingen av uppgifterna är att vi kan behandla din förfrågan och kan kontakta dig i samband med vår behandling av den.

Den rättsliga grunden är att behandling är nödvändig för genomförandet av åtgärder som vidtagits avseende din förfrågan innan ingåendet av ett eventuellt bokningsavtal, jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b.

Den rättsliga grunden för behandlingen kan även vara att vi eftersträvar ett legitimt intresse att betjäna våra kunder, jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f.

Behandling av dina uppgifter

Vi använder samarbetspartnern HelpScout vid hantering av korrespondens. HelpScout efterlever databehandlingsreglerna som ingåtts mellan USA och EU (Privacy Shield), och vi har ytterligare ingått ett databehandlingsavtal som säkerställer att dataskyddsreglerna efterlevs.

Vidarebefordran av personuppgifter

HelpScout lagrar data i datacenter som är placerat på olika platser i världen, bland annat i USA. Det kan således komma på tal om överföring av personuppgifter till tredje land.

E-postmeddelanden och direktkontakt med specifika medarbetare

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi registrerar din e-postadress. Vi registrerad även de personuppgifter som du måste ange i samband med din förfrågan eller begäran. Det kan t. ex. handla om dina kontaktuppgifter. I de fall din förfrågan gäller om att ev. hyra en semesterbostad, vidarebefordrar medarbetaren dina personuppgifter och önskningar om semesterbostaden till vårt kundcenter. Därefter behandlas din kontakt med kundcenter i det system de använder (se avsnittet "E-post och allmän kontakt med kundcenter").

Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandling är nödvändig för att uppfylla avtalet om bokning med dig eller för genomförandet av åtgärder innan avslutning av ett eventuellt avtal om bokning, jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b.

Den rättsliga grunden för behandlingen kan även vara att vi eftersträvar ett legitimt intresse att betjäna våra kunder, jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f.

Behandling av dina uppgifter

Vi använder Microsoft som samarbetspartner gällande hantering av korrespondens. Microsoft efterlever reglerna kring behandling av data som ingåtts mellan USA och EU (Privacy Shield), vi har även ingått ett avtal för att säkerställa att Dataskyddslagen efterlevs.

Vidarebefordran av personuppgifter

Microsoft lagrar data i datacenter som är placerade på olika platser i världen, bland annat i USA. Det kan således vara tal om överföring av personuppgifter till tredje land.

Personlig och telefonkontakt

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi registrerar de personuppgifter du måste ange i samband med din förfrågan eller begäran. Det kan t. ex. handla om dina kontaktuppgifter.

Behandling av dina uppgifter

I de fall där du har en e-postadress och där din begäran handlar om ev. hyra av semesterboende eller bokning av stuga, vidarebefordras dina uppgifter samt önskningar till våra semesterboenden/stugan. Därefter behandlas din förfrågan av kundcentret i det system de använder (se avsnittet ”E-post och formulär (Kundcenter)” ovan).

Om du saknar en e-postadress och kontaktar oss personligen eller via telefon för att få hjälp, gör vi bokningen åt dig. Vi samlar in i samband med personuppgifterna (med undantag för e-postadress) som framgår i avsnittet ”Bokning av semesterboende eller stuga” ovan.

Backup

Vilka uppgifter har vi en backup på?

Vi har en komplett kopia av alla data i flera versioner. Syftet är att säkerställa att vi kan återställa data när som helst, till exempel på grund av maskinvarufel.

Behandling av dina uppgifter

Våra backup lagras hos en samarbetspartner i Danmark.

Facebook

Vilka uppgifter samlar vi in?

Du har möjlighet att logga in på våra portaler med hjälp av din Facebook-inloggning. Syftet med en sådan inloggning är att du kan gömma och dela de semesterboenden och/eller stugor du utser som favoriter. Din Facebook-inloggning används för att verifiera din identitet, så att vi kan visa de rätta favoriterna.

Den rättsliga grunden för behandlingen är således att behandling är nödvändig med hänsyn till genomförande av åtgärder innan ett möjligt avtal om bokning, jfr. Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b.

När du är inloggad, hämtar vi ditt namn från Facebook och visar det på hemsidan du loggade in på. Ditt namn visas endast för dig när du är inloggad och är inte synlig för någon annan.

Behandling av dina uppgifter

Dina favoriter och dina inloggningsuppgifter blir automatiskt raderade 6 månader efter din sista inloggning. Uppgifterns raderas även om du väljer att ta bort dig som användare från hemsidan du loggde in på.

Facebook efterlever de regler för behandling av data som ingåtts mellan USA och EU (Privacy Shield).

Trustpilot

När du har slutfört din bokning hoppas vi att du vill lämna ett omdöme av din upplevelse av bokningsprocessen hos Trustpilot. Det finns en länk i din bokningsbekräftelse, vilken gör det enkelt att lämna ditt omdöme och skicka det till Trustpilot.
Vi läser alla omdömen och använder dem bl.a. för att förbättra vår hemsida. Vi värdesätter din åsikt.

För att kunna verifiera att du är kund hos oss vidarebefordrar vi din e-postadress och ditt bokningsnummer till Trustpilot.

Trustpilot kan använda din e-postadress för att kontrollera att du faktiskt har handlat hos oss i samband med att du lämnar ett omdöme.

Den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter är att vi har följer ett legitimt intresse att serva våra kunder, se Dataskyddsförordningen (tidigare Personuppgiftsförordningen PUF) artikel 6, paragraf 1, litra f.

Google Analytics

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi använder Google Analytics för att analysera besök, statistik o.s.v. Under legitimt intresse. Syftet med detta är att med dessa data kan göra förbättringar på våra hemsidor dör att ge en bättre användarupplevelse. Bland data som samlats in är din IP-adress i anonymiserad form.

Utöver detta, samlas olika andra data in i anonymiserad form. Det kan handla om till exempel vilken typ av enhet som du använder (telefon, surfplatta eller dator), skärmstorlek. Operativsystem o.s.v.

Vi har endast tillgång till att se data i samlad och anonymiserad form. Vi har inte tillgång till att se IP-adress i Google Analytics och hr därmed ingen möjlighet att koppla övriga upplysningar till en specifik IP-adress.

Behandling av dina uppgifter

Din IP-adress skickas till Google tillsammans med övriga upplysningar. Google efterlever de regler för behandling av data som är ingått mellan USA och EU (Privacy Shield).

En del av den data som skickas till Google (data som är kopplat till cookies, användarens IP-adress och annonserings-ID:n) lgrs hos Google i 26 månader. Därefter raderas de automatiskt.

Vidarebefordran och överföring av personuppgifter

Google lagrar data i datacenter som är placerat på olika platser i världen, bland annat i USA. Det kan således komma på tal om överföring av personuppgifter till tredje land.
Om du önskar att Google Analytics samlar in anonymiserade uppgifter om din användning av någon av våra eller andras hemsidor, har du möjlighet att välja bort det. Det kan du göra på denna hemsidan: denna webbplats.